Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
BOOSTClubs: hiermee wordt bedoeld BOOST de Meern B.V. statutair gevestigd aan de Oranjelaan 2, 3454 BT de Meern ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74227343.
Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aan gaat met BOOSTClubs.
Trainee: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die deelneemt aan een Sessie of Training bij BOOSTClubs.
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen BOOSTClubs en een (zakelijke) klant of Lid, niet zijnde een Lidmaatschapsovereenkomst of Koopovereenkomst, voor het afnemen van Diensten.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die automatisch ontstaat tussen BOOSTClubs en het Lid door het sluiten van een Overeenkomst voor een Training of voor Groepslessen. Koopovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen BOOSTClubs en het Lid over de aankoop van kleding, supplementen en andere producten in de webshop.
Lidmaatschap: het recht om gebruik te maken van de afgenomen dienst zoals Trainingen of Groepslessen.
Dienst: De in een Overeenkomst vastgelegde dienst zoals een Abonnement op groepslessen of Trainingen.
Training(en): een training in de breedste zin van het woord, dit is bijvoorbeeld een personal training, coaching, een programma, bedrijfstraining of online-coaching aangeboden en/of verzorgd door BOOSTClubs.
Sessie: een specifiek onderdeel van een Training, bijvoorbeeld de wekelijkse afspraak met de personal trainer.
Activiteit: Door BOOSTClubs georganiseerde activiteiten zoals groepslessen, clinics, events, challenges, etc.
Abonnement: het recht om een voorafgaand afgesproken aantal maal per week gebruik te maken van groepslessen.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle Lidmaatschapsovereenkomsten, Koopovereenkomsten en op alle (overige) Overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarbij BOOSTClubs diensten of producten levert. Eventuele voorwaarden van de wederpartij van BOOSTClubs worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Met uitzondering van bedrijfstraining zal bij het sluiten van een Overeenkomst automatisch een Lidmaatschapsovereenkomst worden gesloten met BOOSTClubs. Het Lidmaatschap is noodzakelijk om gebruik te mogen maken van Diensten.
2.3. Zowel door het sluiten van een Overeenkomst als door aanmelding voor het Lidmaatschap of door inschrijving of door deelname aan een Training, verklaart het Lid of de Trainee de algemene voorwaarden van BOOSTClubs te accepteren.

3. Huishoudelijk reglement

3.1. Iedere Lid of Trainee dient zich te houden door BOOSTClubs gegeven instructies en het op de betreffende vestiging geldende (huishoudelijke) reglement. Dit reglement is voor alle vestigingen gelijk en de meest recente versie is altijd te vinden op de website.
3.2. Als een Lid of Trainee zich niet houdt aan de gegeven instructies, het geldende huishoudelijke reglement, heeft BOOSTClubs het recht om het betreffende lid of de betreffende Trainee uit te sluiten van verdere deelname aan Activiteiten of Trainingen en om hem of haar de verdere toegang tot de betreffende vestiging te ontzeggen.

4. Duur, pauzering en beëindiging

4.1. Het lidmaatschap en het recht op Training en de Dienst zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar.
4.2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het Abonnement voor onbepaalde tijd aangegaan en is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden door het sturen van een e-
mail naar info@boostclubs.nl onder vermelding van opzegging en het lidmaatschapsnummer. Contracten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar.
4.3. Bij zware langdurige blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan het Abonnement gedurende deze periode worden gepauzeerd. Onder langdurig wordt verstaan een periode van meer dan één maand. BOOSTClubs heeft het recht bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot pauzering wordt ingewilligd. Pauzering vindt nooit met
terugwerkende kracht plaats.
4.4. Een Training is beperkt geldig. Een Training is geldig voor de duur van het traject of programma
waar de Trainee zich voor heeft ingeschreven. Een Training kan na inschrijving niet meer
geannuleerd worden of tussentijds beëindigd worden.
4.5. Een Training kan in de in artikel 3.4 genoemde situaties worden opgeschort. Dit wil zeggen dat het
resterende gedeelte van de training na afloop van de situatie wordt voltooid. Bij een programma & online programma geldt dit alleen indien dit redelijkerwijs mogelijk is in verband met het wisselend aanbod van programma’s. Is voltooiing van de Training niet mogelijk, dan zal geen restitutie plaatsvinden en gekeken worden naar een andere praktische oplossing. BOOSTClubs heeft het recht bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Opschorting vindt niet met terugwerkende kracht plaats.
4.6. Verhuizing van het Lid of de Trainee geeft geen recht om het Abonnement of de Training eerder te beëindigen.
4.7. BOOSTClubs kan de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van een vergoeding aan het Lid of de Trainee indien:
a. Het Lid of de Trainee in verzuim verkeerd ter zake een op hem of haar rustende
verplichting;

b. Indien het Lid of de Trainee de instructies en/of reglementen overtreedt.

5. Prijzen en betaling

5.1. Alle Abonnementen en Trainingen hebben hun eigen verschillende tarieven. Deze tarieven worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst of het voorafgaand aan het inschrijven voor een Training overeengekomen.
5.2. Ieder aanbod van BOOSTClubs is vrijblijvend.
5.3. De contributie voor het Abonnement wordt maandelijks aan het begin of einde van de maand
geïncasseerd via automatische incasso.
5.4. De overeengekomen vergoeding voor de afgenomen Training dient vooraf ineens te worden
betaald. Betaling geschiedt door overmaking op rekeningnummer van de desbetreffende BOOSTClubs vestiging t.n.v. de BOOSTClubs vestiging. Na ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van 8 dagen.
5.5. BOOSTClubs heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een klant, Lid of Trainee niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.6. Bij niet tijdige betaling is de klant, het Lid of de Trainee in verzuim nadat hij door BOOSTClubs daar schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

6. Annuleren

6.1. Indien een Training bestaat uit afzonderlijk in te plannen Sessies, kan een reeds ingeplande Sessie tot 24 (vierentwintig) uur van tevoren worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging behoudt BOOSTClubs zich het recht voor de Sessie in rekening te brengen of een Sessie af te schrijven van het tegoed van de Trainee.
6.2. Een reservering voor een Activiteit kan worden afgezegd tot 12 (twaalf) uur vóór aanvang van deze Activiteit. Als het Lid of de Trainee nalaat de reservering tijdig te annuleren of niet komt opdagen, ontvangt het Lid of de Trainee van BOOSTClubs een waarschuwing per e-mail. Bij annulering van een groepsles door het lid of de Trainee, heeft hij of zij 14 dagen om deze in te halen. Na deze termijn komt het recht op de les te vervallen.
6.3. De eerste keer dat een Lid of Trainee een reservering niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt BOOSTClubs hiervoor geen kosten aan het Lid of de Trainee in rekening. Bij iedere volgende keer dat het Lid of de Trainee te laat annuleert of niet op komt dagen, brengt BOOSTClubs een no-show fee aan het Lid of de Trainee in rekening. De hoogte van de no-show fee is €10,-. Dit bedrag wordt meegenomen in de maandelijkse betaling van het Abonnement of afzonderlijk gefactureerd.

7. Deelname en doorgang van Activiteiten en Trainingen

7.1. In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, ziekte, overheidsmaatregelen of ingeval van weinig reserveringen of inschrijvingen kan een Training, Sessie of groepsles worden afgelast. Een groepsles in de studio mag door BOOSTClubs worden gecanceld bij slechts 2 geregistreerde deelnemers en een Training of groepssessie gaat in beginsel pas door als 6 Trainees zich hebben aangemeld voor dat specifieke programma of die Sessie.
7.2. Bij afgelasting van een Training zal gekeken worden of een andere Training kan worden aangeboden. Is dit niet het geval dan de reeds betaalde vergoeding aan de Trainee worden terugbetaald. Bij afgelasting van een Sessie zal door BOOSTClubs een ander moment bepaald worden waarop de Trainee de Sessie kan volgen. Bij afgelasting van een groepsles heeft het Lid geen recht op korting op de betaalde contributie, maar kan hij of zij in diezelfde maand een vervangende groepsles volgen.
7.3. Ieder lid of Trainee dient zelf in te schatten of hij of zij geschikt is voor deelname aan de Activiteit of Training. Indien een Trainee gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een Trainingsdeelname, raadt BOOSTClubs sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
7.4. BOOSTClubs behoudt het recht voor om een Lid of Trainee uit te sluiten van deelname aan een Activiteit of Training als BOOSTClub, naar eigen beoordeling, van mening is dat het betreffende lid of de Trainee ongeschikt is voor de Activiteit of Training.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Een Activiteit, Groepsles, Sessie en Training is intensief en blessuregevoelig. Deelname hieraan en het gebruik van apparatuur en faciliteiten van BOOSTClubs doet het Lid of de Trainee geheel op eigen risico. Ieder lid of Trainee dient zelf in te schatten wat hij of zij aankan.
8.2. BOOSTClubs, haar trainers en medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade die Leden of Trainees mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een Training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
8.3. BOOSTClubs is niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen van Leden of Trainees of schade aan persoonlijke eigendommen van Leden of Trainees.
8.4. Het Lid en/of de Trainee doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn of haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Activiteit, Sessie of Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
8.5. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw van BOOSTClubs wordt op het betreffende Lid of de betreffende Trainee verhaald.

9. Wijzigingen

9.1. BOOSTClubs behoudt zich het recht voor om de aangeboden faciliteiten, groepslessen, trainingsplaatsen, -programma’s en trainings- en openingstijden te wijzigen. BOOSTClubs zal zich inspannen om voorgenomen wijzigingen ruim van tevoren kenbaar te maken. Prijzen voor aangeboden Trainingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden verhoogd.
9.2. BOOSTClubs is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website: www.boostclubs.nl. BOOSTClubs zal het Lid en de Trainee tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen. De wijzigingen treden direct in werking op het in de bekendmaking genoemde moment.
9.3. Als het Lid niet wenst in te stemmen met een wijziging, dan moet hij dit uiterlijk binnen één maand na bekendmaking van de wijziging doen. Partijen zullen dan in onderling overleg zoeken naar een passende oplossing. Een wijziging als bedoelt onder artikel 9.1 geeft geen recht tot opzegging.

10. Privacy

10.1. BOOSTClubs respecteert de privacy van haar Leden en Trainees en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.
10.2. Voor de inschrijving voor een Training heeft BOOSTClubs persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerkt.
10.3. BOOSTClubs zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst tussen Trainee en BOOSTClubs. Daarnaast zal BOOSTClubs deze gegevens gebruiken voor haar eigen marketing doeleinden, ook wanneer een Trainee niet meer ingeschreven is.
10.4. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om BOOSTClubs, wordt gebruik gemaakt van video- en audiotoezicht. Dit toezicht is beperkt tot de sportzaal en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

11. Informatieverplichting en klachten

11.1. Veranderingen in de persoonlijke gegevens van het Lid en/of de Trainee dienen zo snel mogelijk, schriftelijk, aan BOOSTClubs te worden doorgegeven, door middel van het sturen van een e-mail naar: info@boostclubs.nl.
11.2. In geval van klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dient de het Lid en/of de Trainee zo snel mogelijk na het constateren van de gebreken kenbaar deze klachten kenbaar te maken bij BOOSTClubs. De klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden en kunnen in eerste instantie kenbaar gemaakt worden bij medewerkers van BOOSTClubs op de betreffende vestiging of per e-mail worden gezonden aan info@boostclubs.nl.

12. Koop van producten

12.1. BOOSTClubs biedt exclusief aan haar Leden kleding, supplementen en overige producten aan via de BOOSTClubsapp en via haar website. De producten worden voldoende gedetailleerd aangeboden om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. Alle aanbiedingen van BOOSTClubs zijn vrijblijvend.
12.2. Er komt pas een Koopovereenkomst tot stand zodra de koopprijs inclusief eventuele verzendkosten via iDEAL en de BOOSTClubsapp is voldaan en BOOSTClubs de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd via een e-mail.
12.3. BOOSTClubs zal zich inspannen om de bestelde producten binnen de geïndiceerde leveringstermijn te leveren op het adres dat is opgegeven door het betreffende Lid. Overschrijding van deze termijn leidt niet tot verzuim van BOOSTClubs.
12.4. Het betreffende Lid kan de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen, na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen ontbinden. Tijdens de bedenktijd mag het product slechts worden uitgepakt of worden gebruikt in de mate dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als in een fysieke winkel zou worden gedaan.
12.5. Als het Lid gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de
bedenktermijn door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan BOOSTClubs.
12.6. De kosten, het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en toezending van de producten aan BOOSTClubs ligt bij het Lid die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.
12.7. Ontbinding van de Koopovereenkomst als gevolg van het herroepingsrecht heeft op geen enkele wijze invloed op de Lidmaatschapsovereenkomst of andere Overeenkomsten met BOOSTClubs.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op iedere met BOOSTClubs gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de
betreffende vestiging van BOOSTClubs is gevestigd.

Opgesteld op 11 mei 2020

Stel hier je vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.