Privacyverklaring

Wij zijn BOOSTClubs en helpen ambitieuze mensen en entrepreneurs bewust kiezen om niet hetzelfde te blijven. Samen zorgen we voor een helder beeld van wat je wilt bereiken. Wij helpen je focussen op je persoonlijke potentie en uit je vertrouwde comfort zone stappen. Wie moet je zijn en wat je moet doen om je doel te bereiken?

BOOSTClubs respecteert uw privacy en houdt zich aan de privacyregels. BOOSTClubs draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens die over u worden verkregen of die u aan BOOSTClubs beschikbaar stelt, vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt.

1. Definities

In deze Privacyverklaring worden de volgende definitiebepalingen gebruikt:
1.1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring dat informatie biedt over de Verwerking van Persoonsgegevens;
1.2. Website: de website https://boostclubs.nl/ die door BOOSTClubs wordt beheerd;
1.3. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
1.4. Betrokkene(n): de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan met BOOSTClubs, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met BOOSTClubs i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de Overeenkomst, de natuurlijke persoon die de Website bezoekt of de natuurlijke persoon die een van de Clubs bezoekt;
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BOOSTClubs en de Betrokkene;
1.6. Verwerkingsverantwoordelijke: BOOSTClubs bestaande uit:
– BOOST NAARDEN BV gevestigd aan de Lambertus Hortensiuslaan 76, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74227084;
– BOOST de Meern BV gevestigd aan de Oranjelaan 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74227343;
– BOOST Zeist BV gevestigd aan de Voorheuvel 69, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85024422
1.7. Club: de club van BOOSTClubs;
1.8. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.9. Verwerking / Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
1.10. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van BOOSTClubs Persoonsgegevens Verwerkt;
1.11. Verwerkingsverantwoordelijke: BOOSTClubs
1.12. Verwerkersovereenkomst: de Verwerking door een Verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de Verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.

2. Verantwoordelijke voor de Verwerking

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde Verwerkingen is BOOSTClubs bestaande uit:
– BOOST NAARDEN BV gevestigd aan de Lambertus Hortensiuslaan 76, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74227084;
– BOOST de Meern BV gevestigd aan de Oranjelaan 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74227343;
– BOOST Zeist BV gevestigd aan de Voorheuvel 69, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85024422

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij de Persoonsgegevens van onze Betrokkenen (veilig) Verwerken in het kader van de Website.

3. Persoonsgegevens

3.1. BOOSTClubs gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens handelt BOOSTClubs volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
3.2. BOOSTClubs verzamelt Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer de Betrokkene (i) de Website bezoekt, (ii) gebruik maakt van de app van BOOSTClubs, (iii) telefonisch of via de e-mail of Website contact heeft opgenomen met BOOSTClubs, (iv) een Overeenkomst aangaat met BOOSTClubs of (v) een van de Clubs bezoekt.
3.3. BOOSTClubs verzamelt en Verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
– Naamgegevens (voor- en achternaam en initialen);
– Adres;
– Postcode en woonplaats;
– Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres);
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Bankrekeningnummer;
– IP-adres;
– Surfgedrag;
– Locatiegegevens;
– Videobeelden;
– Fotos;
– Medische gegevens.
3.4. BOOSTClubs Verwerkt geen verdere bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkene.

4. Grondslag en doeleinden van de Verwerking

4.1. BOOSTClubs Verwerkt Persoonsgegevens alleen indien:
– BOOSTClubs een Overeenkomst met de Betrokkene moet uitvoeren;
– BOOSTClubs aan de wet moet voldoen;
– de Verwerking in het gerechtvaardigd belang is van BOOSTClubs en het niet zwaarder weegt dan het belang van de Betrokkene;
– de Betrokkene toestemming geeft aan BOOSTClubs om dit te doen. De grondslag van de Verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst of, op verzoek van de Betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. Bij de Verwerking van videobeelden van de Betrokkene die middels cameratoezicht worden verkregen is de grondslag het gerechtvaardigde belang van BOOSTClubs, zijnde het tegengaan van diefstal en de veiligheid van zijn medewerkers en haar leden. De grondslag van de Verwerking van fotos van de Betrokkene is de toestemming die middels het aangaan van de Overeenkomst door de Betrokkene wordt verleend, zie ook artikel 10 – Privacy van de algemene voorwaarden van BOOSTClubs.
4.2. BOOSTClubs verzamelt en Verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de Betrokkene;
– het tot stand komen van de Overeenkomst;
– om de Betrokkene bij correspondentie aan te spreken met mevrouw of meneer of afgeleiden daarvan;
– om contact met de Betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst;
– om de lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven van het bankrekeningnummer van de Betrokkene;
– om de Betrokkene zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, waaronder het afstemmen van oefeningen op geslacht, leeftijd en medische gesteldheid van de Betrokkene;
– om te voldoen aan administratieve plichten;
– om de Website van BOOSTClubs te verbeteren;
– het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website;
– het kunnen achterhalen welke persoon onrechtmatig heeft gehandeld in een van de Clubs;
– om de diensten van BOOSTClubs te promoten middels social media;
– om diefstal tegen te gaan en voor de veiligheid van haar medewerkers en haar leden.
4.3. BOOSTClubs zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden Verwerkt. De bewaartermijn verschilt per Persoonsgegeven. Videobeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de videobeelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident. Na de bewaartermijn worden Persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.
4.4. BOOSTClubs Verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden.
BOOSTClubs streeft naar minimale gegevensverwerking.
4.5. BOOSTClubs zal de Persoonsgegevens niet Verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

5. Doorgifte van gegevens aan derden en Verwerking

5.1. BOOSTClubs zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
– BOOSTClubs daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Betrokkene;
een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
– BOOSTClubs op grond van een wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;
– het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
– de doorgifte geschiedt aan een door BOOSTClubs voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde Verwerker met welke Verwerker BOOSTClubs een overeenkomst Verwerkersovereenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de noodzakelijk te verrichten gegevensverwerkingen.
5.2. De Betrokkene kan zijn toestemming om Persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
5.3. Als Verwerker schakelt BOOSTClubs derden in waaronder Virtuagym. Dit zal altijd in lijn zijn met deze Privacyverklaring. Virtuagym slaat gegevens op bij Amazon Web Services in Ierland. Medewerkers van Virtuagym hebben alleen toegang tot Persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is in het kader van de diensten die hij aan BOOSTClubs levert.

6. Fotos

6.1. Indien BOOSTClubs een foto van de Betrokkene op social media heeft geplaatst, dan kan de Betrokkene daartegen bezwaar maken. In een dergelijk geval zal BOOSTClubs de foto zo spoedig mogelijk van haar social mediapaginas verwijderen.
6.2. Fotos van een kind onder de 16 jaar worden enkel op social media geplaatst indien de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.

7. Rechten van de Betrokkene

BOOSTClubs vindt het belangrijk dat u weet waar u recht op heeft. Hieronder een overzicht van uw rechten:
7.1. U heeft de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens die BOOSTClubs Verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of, en op welke manier, uw Persoonsgegevens worden Verwerkt. Datzelfde geldt wanneer uw Persoonsgegevens niet kloppen.
7.2. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heeft u het recht om BOOSTClubs te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
7.3. U heeft het recht om bezwaar te maken bij BOOSTClubs tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens, indien u daarvoor gezien uw specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat BOOSTClubs het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt BOOSTClubs met de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij BOOSTClubs bij de Verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.
7.4. Wanneer u uw Persoonsgegevens wenst te laten verwijderen, kunt u dit aan BOOSTClubs verzoeken. Als BOOSTClubs een wettelijke verplichting heeft bepaalde Persoonsgegevens langer te bewaren wordt u daarover geïnformeerd. U heeft ook het recht aan BOOSTClubs te vragen om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken.
7.5. Indien u toestemming heeft gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
7.6. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u bij BOOSTClubs schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen, zie artikel 14.1 voor de contactgegevens van BOOSTClubs.
7.7. BOOSTClubs biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van zijn of haar rechten.

8. Bescherming Persoonsgegevens

8.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft BOOSTClubs verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. BOOSTClubs heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
– Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
– Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
– Papieren Overeenkomsten worden bewaard in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor de manager van BOOSTClubs;
– Indien de Overeenkomst met de Betrokkene eindigt, dan wordt de papieren Overeenkomst middels een papierversnipperaar vernietigd;
– Er worden geen papieren kopieën gemaakt van de Overeenkomsten waarin Persoonsgegevens zijn opgenomen, tenzij dit wordt opgevraagd door de Betrokkene;
– E-mailberichten van Betrokkenen worden niet uitgeprint;
– De Club en/ of gym bevat een alarminstallatie;
– Het up-to-date houden van software;
– Het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen.
8.2. Alle medewerkers van BOOSTClubs en door BOOSTClubs ingeschakelde derden, waaronder een Verwerker, die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

9. Privacybeleid van derden

9.1. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social mediawebsites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. BOOSTClubs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacybeleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

10. Datalek

10.1. Indien zich bij BOOSTClubs een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de Verwerkte Persoonsgegevens, dan zal BOOSTClubs daarvan, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
10.2. Indien er sprake is van een datalek bij BOOSTClubs dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt BOOSTClubs de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

11. Cookies

11.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het device van de Betrokkene.
11.2. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben een beperkte privacy-impact en worden anoniem ingezet. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig en BOOSTClubs plaatst deze cookies altijd.
11.3. De Betrokkene kan de cookies uitschakelen door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de Betrokkene ook cookies verwijderen. Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen voor verschillende internetbrowsers.
– Cookies verwijderen in Microsoft Edge
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad Geschiedenis. Klik op Alle geschiedenis wissen. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan en klik op Wissen. Onderaan kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.
– Cookies verwijderen in Internet Explorer
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu Beveiliging > Verwijder browsegeschiedenis. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies en website data aan. Klik onderaan het venster op Verwijderen.
– Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts bovenin. Klik op Instellingen > Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de – Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.
– Cookies verwijderen in Firefox
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts bovenin. Ga naar Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.
– Cookies verwijderen in Safari
Klik links bovenin de menubalk op Safari > Voorkeuren. Kies bovenin het venster het tabblad Privacy. Klik vervolgens op Verwijder alle Websitegegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de Betrokkene vinden met behulp van de Help-functie van zijn browser.
11.4. Soorten cookies en doelen:
– Functionele of noodzakelijke cookies: die zijn nodig om de Website goed te laten werken.
– Analytische cookies: daarmee kan BOOSTClubs zien op welke wijze de Betrokkene
de Website gebruikt en kan BOOSTClubs op basis daarvan de Website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de Betrokkene. Daarnaast maakt BOOSTClubs ten behoeve van de dienst Google Analytics gebruik van analytische cookies. BOOSTClubs heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de Website anoniem blijven.

12. Wijzigingen

12.1. BOOSTClubs behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen wanneer dat nodig is. Op de Website staat de nieuwste versie van de Privacyverklaring van BOOSTClubs.

13. Klacht

13.1. Indien u van mening bent dat de Verwerking van Persoonsgegevens door BOOSTClubs niet in overeenstemming is met deze Privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij BOOSTClubs. Wanneer u ontevreden bent over hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

14. Contact

14.1. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring dan wel over de gebruikmaking van voorgenoemde rechten, kan de Betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met BOOSTClubs.
Contactgegevens:
– BOOSTClubs HQ
– Adres: Lambertus Hortensiuslaan 76
– Postcode/plaats: 1412 GX Naarden
– E-mailadres: info@boostclubs.nl
14.2. BOOSTClubs reageert zo spoedig mogelijk op een verzoek zoals omschreven in artikel 7 en in ieder geval binnen 4 weken.
14.3. Indien BOOSTClubs op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkenen corrigeert, aanvult of verwijdert of de Verweking van de Persoonsgegevens beëindigd of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt BOOSTClubs de Betrokkene daarvan op de hoogte.

Stel hier je vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.